}

update

07/12/2021 53 0
Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thị Thắng tại Hội nghị liên kết du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch Covid-19 (ngày 05/11/2021).

Related Post

Sample Plan