update

28/06/2022 206 0
Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí. Trong đó, có quy định giảm 50% mức phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Như vậy, kể từ ngày 1/7/2022 mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ được thực hiện trở lại theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2028 của Bộ Tài chính.

Related Post

Sample Plan