update

16/03/2023 1443 0
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến mọi ngành và lĩnh vực đời sống của xã hội. Ngành Du lịch không phải chịu sự tác động nhiều nhất và trực tiếp nhất nhưng cũng không nằm ngoài xu thế phát triển. Đặc biệt là khi đại dịch covid-19 bùng phát trên toàn thế giới. Sự dịch chuyển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ cũng như xu hướng tiêu dùng thay đổi bắt buộc ngành du lịch phải chuyển mình thích ứng với sự phát triển bùng nổ của internet.

Related Post

Sample Plan