update

16/03/2023 350 0
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quảng bá xúc tiến du lịch góp phần thực hiện thắng lại mục tiêu phát triển du lịch Đồng Tháp đến năm 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025.

Attached files :

ke hoach quang ba xuc tien du lich 2023 2025

Related Post

Sample Plan