update

10/05/2023 6861 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành các Quyết định thống nhất chủ trương hỗ trợ chi phí đầu tư phát triển du lịch theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho Điểm du lịch sinh thái Thuận Hiếu huyện Tháp Mười và Vườn sinh thái Nam Hương huyện Tân Hồng với tổng số tiền 600 triệu đồng (300 triệu đồng/điểm).

Related Post

Sample Plan