update

09/06/2023 1983 0
Cùng với đó, ngành du lịch phấn đấu thu hút khoảng 05 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 2.100 tỷ đồng; xây dựng ít nhất 03 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc trưng; 100% lao động trực tiếp được đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ du lịch v.v.. Đây là những mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Related Post

Sample Plan