Tổng lượt khách tham quan năm 2021

30/05/2022 54 0

Năm

Tổng lượt khách du lịch (lượt)

Tốc độ tăng trưởng (%)

Khách nội địa (lượt)

Tốc độ tăng trưởng (%)

Khách quốc tế (lượt)

Tốc độ tăng trưởng (%)

2021

1.487.553

-44,99

1.487.553

-55,60

0

0

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu