Tổng lượt khách tham quan năm 2021 - 2023

30/05/2022 3044 0

Năm

Tổng lượt khách du lịch (lượt)

Tốc độ tăng trưởng (%)

Khách nội địa (lượt)

Tốc độ tăng trưởng (%)

Khách quốc tế (lượt)

Tốc độ tăng trưởng (%)

2021

1.487.553

-44,99

1.487.553

-55,60

0

0

2022 3.521.119 136,7 3.519.944 136,2 1.175 100
2023 4.034.802 14,59 4.025.568 14,36 9.234 85,87

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu