Tổng thu du lịch năm 2021 - 2022

05/04/2022 1461 0

Năm

Tổng thu từ khách du lịch (Tỷ đồng)

Tốc độ tăng trưởng (%)

2021

564, 374

-32,86

2022 1.500 165,78

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu