TP Cao Lãnh -> TX Hồng Ngự

Đơn vị: Công ty CP Vận tải Châu Mỹ

Giá vé: 20.000 đ

Chi tiết

TP Cao Lãnh -> BX Sa Đéc

Đơn vị: Hợp tác xã Vận tải Thủy Bộ Tháp Mười

Giá vé: 18.000 đ

Chi tiết

Bắc Cao Lãnh -> BX An Hữu

Đơn vị: Hợp tác xã Vận tải Thủy Bộ

Giá vé: 18.000 đ

Chi tiết

TP C.Lãnh -> BX Trường Xuân

Đơn vị: Hợp tác xã Vận tải Thủy Bộ Tháp Mười

Giá vé: 20.000 đ

Chi tiết

TP Sa Đéc -> TP Vĩnh Long

Đơn vị: Hợp tác xả Vận tải Thủy Bộ Tháp Mười

Giá vé: 15.000 đ

Chi tiết

TP Sa Đéc -> Phà Vàm Cống

Đơn vị: Hợp tác xã Vậ tải Thủy Bộ Tháp Mười

Giá vé: 19.000 đ

Chi tiết

TP Cao Lãnh -> TT Sa Rài

Đơn vị: Công ty CP Vận tải Châu Mỹ

Giá vé: 32.000 đ

Chi tiết

Cửa khẩu Thường Phước -> Cửa khẩu Dinh Bà

Đơn vị: Hợp tác xã Vận tải Thủy Bộ Tháp Mười

Giá vé: 23.000 đ

Chi tiết